ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

370€
Χωρίς φόρο: 370€
Κωδικός: 30-12-20
Stock Σε Stock

Επισκόπιση

8 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ ΑΝΑΧ: ΑΠΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Κάντε μια επιλογή από κάθε παράμετρο, για να λάβετε τελική τιμή. Λεπτομέρειες παρακάτω.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1η μερα, Aθήνα – Βόρε ή Σίρανα (730 χλμ): Συγκζντρωςθ και αναχϊρθςθ νωρίσ το πρωί. Συνοριακόσ ζλεγχοσ, διζλευςθ ςυνόρων , και ςυνεχίηουμε για Τίρανα. Με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ, άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 2η μζρα, Σίρανα - Μαυροβοφνιο - Μποφτβα – Κότορ – Ντουμπρόβικ -Σρζμπινιε (300 χλμ): Μετά το πρωινό μασ, περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο των Τιράνων, όπου κα δοφμε τθν κεντρικι πλατεία Σκεντζρμπεθ, τθν παλιά Ππερα, το Κοινοβοφλιο, το Δθμαρχείο, το τηαμί που χρονολογείται περίπου το 1879, τον Ρφργο του ΢ολογιοφ του 1830, και τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία Τθσ Αναςτάςεωσ. Συνεχίηουμε τθν διαδρομι μασ προσ το Μαυροβοφνιο, γνωςτό και ωσ Montenegro, απολαμβάνοντασ τθν πανοραμικι κζα, από τισ ωραιότερεσ τθσ Ευρϊπθσ και το γραφικό νθςάκι Άγιο Στζφανο, γνωςτό και ωσ Sveti Stefan, αγαπθμζνο κζρετρο διάςθμων επιςκεπτϊν ανά τον κόςμο, για να φτάςουμε ςτο διάςθμο καλοκαιρινό κζρετρο Μποφτβα, τθν παλαιότερθ μεςαιωνικι και ανακαινιςμζνθ πόλθ, των ακτϊν του Μαυροβουνίου, τθσ οποίασ θ ονομαςία προζρχεται από τθν αρχαία Ελλθνικι λζξθ Βοφσ (Βόδι), ςφμφωνα με τθν μυκολογία ιδρφκθκε από τον Κάδμο, τον πρϊτο Βαςιλιά τθσ Θιβασ. Σχετικι παραμονι για να απολαφςουμε το πανζμορφο τοπίο κάνοντασ βόλτεσ και αγορζσ. Συνεχίηουμε για τθν παλιά πόλθ του Κότορ, μνθμείο φυςικισ ομορφιάσ και πολιτιςμοφ που κτίςτθκε μεταξφ 12ου και 14ουαιϊνα. Ρρόκειται για το μεγαλφτερο και ομορφότερο φυςικό Φιόρδ τθσ Αδριατικισ αλλά και τθσ νότιασ Ευρϊπθσ. Η πόλθ περιβάλλεται από μεςαιωνικό τείχοσ μικουσ 4,5 χλμ. που ξεκινά από τθν κάλαςςα και φτάνει ωσ τθν βραχϊδθ κορυφι του. Θα δοφμε τον κακεδρικόΝαό Του Αγίου Τρφφωνα, Του Αγίου Λουκά, το μουςείο τθσ Ναυτικισ ιςτορίασ του Μαυροβουνίου και το επιβλθτικό παλάτι του πρίγκιπα Ρζτροβιτσ. Θα ςυνεχίςουμε τθν διαδρομι μασ κατά μικοσ των ακτϊν για το Τρζμπινιε. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 3η ημζρα, Ντουμπρόβνικ (ξενάγηςη) – Νηςί Λόκρουμ: Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Η θμζρα μασ ςιμερα είναι αφιερωμζνθ ςτο διαμάντι τισ Κροατίασ το πανζμορφο Ντουμπρόβνικ. Αναχϊρθςθ για τθν παλιά πόλθ όπου κα ξεκινιςουμε τθν ξενάγθςθ μασ. Ραλιά ονομαςία τισ πόλθσ ``΢αγκοφςα``, μεςαιωνικι πόλθ, θ οποία χτυπικθκε ανθλεϊσ από Σζρβουσ και Μαυροβοφνιουσ το 1991, ποφ όμωσ δεν αντιλαμβάνεςαι ότι αυτό το ςφμπλεγμα από μεςαιωνικά και αναγεννθςιακά ςτοιχεία, θλικίασ 1300 ετϊν, είχε υποςτεί ηθμιζσ το 68% των κτθρίων του. Το ιςτορικό τμιμα του (προςτατευμζνο από τθν Unesco ) είναι μία οχυρωμζνθ πόλθ μικουσ 2,5 χλμ . Θα δοφμε με τον ξεναγό μασ τα ανάκτορα ςπουδαίασ αρχιτεκτονικισ, τον πφργο του ΢ολογιοφ, το Μζγαρο Σπόντηα του 16ου αι. χτιςμζνο από ξακουςτοφσ τεχνίτεσ, που ςιμερα ςτεγάηει τα κρατικά αρχεία, τισ όμορφεσ εκκλθςίεσ, όπωσ του Αγ. Βλαςίου προςτάτθ τθσ πόλθσ, με το μαρμάρινο οπλιςμζνο ιππότθ ςτθν πλατεία του, μοναςτθριακά ςυμπλζγματα, το Φραγκιςκανικό Μοναςτιρι του 14ου αι. που βρίςκεται ςτθν δυτικι πλευρά, τθν κρινθ του Ονοφρίου με τθν εκκλθςία του Σωτιροσ. Στο πρυτανικό μζγαρο, ςιμερα φιλοξενείτε τομουςείο του Ντουμπρόβνικ με τθν ιςτορία τθσ πόλθσ, όπου δίπλα του το δθμαρχείο και ο κακεδρικόσ ναόσ και το κθςαυροφυλάκιο. Σασ προτείνουμε μία βόλτα πάνω ςτα τείχθ ι μία βόλτα με το τελεφερίκ για να απολαφςετε τθν καλφτερθ κζα τθσ πόλθσ. Ελεφκεροσ χρόνοσ και για όςουσ επικυμοφν μποροφν να πάρουν μζροσ ςτθν προαιρετικι κρουαηιζρα ςτο νθςάκι – εκνικό Δρυμό Λόκρουμ, ςτθ διαδρομι προσ το Λόκρουμ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να καυμάςουμε τα επιβλθτικά τείχθ τθσ παλιάσ πόλθσ από τθν πλευρά τθσ κάλαςςασ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 4η μζρα, Μόςταρ - ΢πλίτ – Σρογκίρ (300 χλμ): Ρρωινό και αναχϊρθςθ, για το γραφικό Μόςταρ . Το όνομα τθσ πόλθσ οφείλεται ςτθν Ραλιά Γζφυρα (Στάρι Μοςτ), ςτον ποταμό Νερζτβα και τουσ πφργουσ ςτισ άκρεσ τθσ, φφλακεσ τθσ γζφυρασ (μοςτάρι). Η γζφυρα, είχε χτιςτεί επί οκωμανικισ κυριαρχίασ καταςτράφθκε κατά τον πόλεμο τθσ Βοςνίασ και ξαναχτίςτθκε με βάςθ το αρχικό ςχζδιο. Από το 2005 θ γζφυρα αποτελεί Μνθμείο Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ουνζςκο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για βόλτεσ και αγορζσ ςτα Λικόςτρωτα καλντερίμια και τα πολφχρωμα μαγαηάκια που δίνουν το χρϊμα τθσ Ανατολισ ςε αυτό το κομμάτι τθσ πόλθσ. Κατόπιν διατρζχοντασ τθν κοιλάδα του ποταμοφ Νερζτβα, κα κατευκυνκοφμε ςτο Σπλίτ, τθν μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Δαλματίασ. Ρεριιγθςθ τθσ μεςαιωνικισ πόλθσ όπου κα επιςκεφκοφμε το ανάκτορο του ΢ωμαίου αυτοκράτορα Διοκλθτιανοφ. Χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν ονομαςτι ΢ίβα (προκυμαία). Θα ςυνεχίςουμε για να επιςκεφκοφμε τθν γειτονικι νθςίδα - πόλθ του μεςαιωνικοφ Τρογκίρ, που ζχει χαρακτθριςτεί από τθν UNESCO μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ. Το τουριςτικό Τρογκίρ, ενϊνεται με τθν ξθρά με μια ωραία γζφυρα, κεωρείται πνευματικό κζντρο τθσ Δαλματίασ και ζνασ δθμοφιλισ παρακεριςτικόσ προοριςμόσ με άριςτθ τουριςτικι υποδομι. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Σπλίτ ι Λόηοβατσ , δείπνο και διανυκτζρευςθ. 5η μζρα, Λίμνεσ Πλίτβιτςε – Ζάγκρεμπ (290 χλμ): Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τισ λίμνεσ Ρλίτβιτςε (ζξοδα ατομικά) που είναι ςτθν κυριολεξία ζνα καφμα τισ φφςθσ, ιδιαίτερα γνωςτζσ για τουσ μικροφσ και μεγάλουσ καταρράκτεσ, που δθμιουργοφν πζφτοντασ 16 μεγάλεσ λίμνεσ και πολλζσ μικρότερεσ. Η πεηοπορικι μασ περιιγθςθ περιλαμβάνει βαρκάδα ςτθν λίμνθ με πλοιάριο και βόλτα ςτα μονοπάτια παίρνοντασ μαηί μασ τισ ομορφότερεσ εικόνεσ τισ εκδρομισ. Κατόπιν αναχϊρθςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Κροατίασ, το κοςμοπολίτικο Ζάγκρεμπ, Βρίςκεται ςτισ παρυφζσ τθσ Μεντβζντιτςα ωσ τισ όχκεσ του Σάβα ποταμοφ. Θα περιθγθκοφμε ςτα μοναδικά λικόςτρωτα ςτενά του 11ου αιϊνα, ςτο κζντρο τθσ Ραλαιάσ Ρόλθσ όπου κα δοφμε τον Ναό Του Αγίου Μάρκου, ναόσ γοτκικοφ ρυκμοφ με τα 12 αγάλματα των Αποςτόλων και χιλιάδεσ χρωματιςτά πλακίδια που δθμιουργοφν το εκνόςθμο του Ζάγκρεμπ και του Βαςίλειου

τθσ Κροατίασ και τθσ Δαλματίασ ςτθν ςτζγθ. Ρεριβαλλόμενο από το Κοινοβοφλιο, το δθμαρχείο με τθν Ρζτρινθ Αψίδα, τον γοτκικοφ ρυκμοφ κακεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τον Νεογοτκικό Κακεδρικό Ναό Τθσ Ραναγιάσ και τθν αναγεννθςιακι Αρχιεπιςκοπι, τθν πλατεία Dolac όπου ςε κακθμερινι βάςθ γίνεται θ λαϊκι αγορά τθσ πόλθσ, , τθν πλατεία Kaptol όπου κα επιςκεφκοφμε τον γοτκικό Κακεδρικό Ναό του Ζάγκρεμπ που εκτόσ από το πιο διάςθμο κτίριο τθσ πόλθσ είναι το πιο ψθλό ςε όλθ τθν Κροατία. Κατόπιν, για το ξενοδοχείο μασ, ςτθν ευρφτερθ περιοχι , δείπνο και διανυκτζρευςθ.

6η μζρα, ΢πήλαια Ποςτόινα – Λιουμπλιάνα (350 χλμ): Μετά το πρωινό μασ, κα αναχωριςουμε για τα μεγαλοπρεπι ςπιλαια Ροςτόινα, που κεωροφνται τα δεφτερα ςε μζγεκοσ ςπιλαια τθσ Ευρϊπθσ. Με ειδικό τρενάκι διαςχίηουμε ζνα μεγάλο τμιμα του μεγάλου ςπθλαίου, περίπου 3,2 χλμ και απολαμβάνουμε το μοναδικό φανταςμαγορικό εςωτερικό διάκοςμο, από ςταλακτίτεσ και ςταλαγμίτεσ διαφόρων ςχθμάτων και αποχρϊςεων. Συνεχίηουμε για τθν Λιουμπλιάνα, τθν πανζμορφθ αρχοντικι και κοςμοπολίτικθ πρωτεφουςα τθσ Σλοβενίασ, χτιςμζνθ ςτουσ πρόποδεσ των Ιουλιανϊν Άλπεων. Θα περπατιςουμε ςτο ιςτορικό κζντρο κτιςμζνο γφρω από το λόφο με το κάςτρο με τα πλακόςτρωτα γραφικά δρομάκια τθσ παλιάσ πόλθσ, κα δοφμε τον ποταμό Λουμπλιάνιτςα με τισ πολλζσ γζφυρεσ από τισ οποίεσ ξεχωρίηουν θ τριπλι γζφυρα Tromostovje και θ γζφυρα Majski Most με τα τζςςερα αγάλματα του δράκου που είναι το ζμβλθμα τθσ Λιουμπλιάνα, τον Κακεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου με τον πράςινο τροφλο τα δίδυμα καμπαναριά, τθν πλατεία Ρρζςερν με τθν φθμιςμζνθ εκκλθςία των Φραγκιςκανϊν κ.α. Ελεφκεροσ χρόνοσ και επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και διανυκτζρευςθ.

7η μζρα, Ζάγκρεμπ – Βελιγράδι – Νίσ (580 χλμ): Μετά το πρωινό μασ, αναχϊρθςθ για τθν πανζμορφθ πρωτεφουςα τθσ Σερβίασ το Βελιγράδι. Τα περιςςότερα αξιοκζατα του Βελιγραδίου ςυγκεντρϊνονται ςτθν παλιά πόλθ. Το πιο γνωςτό και ωραίο ςθμείο τθσ παλιάσ πόλθσ είναι το φροφριο Kalemegdan το οποίο ζχει μετατραπεί ςε ζνα μεγάλο φανταςτικό πάρκο και περιλαμβάνει πολλά αξιοκζατα όπωσ το ςτρατιωτικό μουςείο, τον ηωολογικό κιπο αλλά και ωραία κζα ςτθν πόλθ και ςτουσ ποταμοφσ Δοφναβθ και Σάββα. Θα δοφμε επίςθσ τθν πλατεία Δθμοκρατίασ, τον πφργο όπου εκτελζςτθκε ο ΢ιγασ Φεραίοσ, που μοιάηει με τον Λευκό Ρφργο τθσ Θεςςαλονίκθσ, ο πφργοσ Νεμπόιςα, ο οποίοσ χτίςτθκε το 1460 και το όνομα του ςθμαίνει ατρόμθτοσ. Δεν κα παραλείψουμε τον Ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλφτερο Ορκόδοξο ναό ςτον κόςμο. Συνεχίηουμε για τθν περιοχι του Νίσ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και διανυκτζρευςθ.

8η μζρα Νίσ – Θεςςαλονίκη – Αθήνα (850χλμ): Ρρωινό και αναχϊρθςθ, διζλευςθ ςυνόρων, περνϊντασ ζξω από τθν Θεςςαλονίκθ και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ φτάνουμε ςτθν Ακινα το βράδυ, ζχοντασ τισ καλφτερεσ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ
  • ΑΘΗΝΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΟΔΙΚΩΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Μεταφορζσ/περιθγιςεισ με πολυτελι κλιματιηόμενα ποφλμαν

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 3* & 4*

 Ημιδιατροφι (7 πρωινά + 7 δείπνα)

 Αρχθγόσ/Συνοδόσ εκδρομισ,

 Ελλθνόφωνοσ Τοπικόσ Ξεναγόσ ςτο Ντουμπρόβνικ

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Φπα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

 Είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και όπου απαιτείται,

Δθμοτικόσ τουριςτικόσ φόροσ (20€) καταβλθτζα τοπικά, Ρροςωπικά ζξοδα, ποτά, φιλοδωριματα, ότι είναι προαιρετικό, και δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα,

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 370€                                  + 160€ μονόκλινο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η διανυκτζρευςθ ςτο Νίσ μπορεί να γίνει Κρακοφγεβατσ και Νζουμ αντί Τρζμπινιε
Απαραίτητα διαβατήριο ή αςτυνομική ταυτότητα νζου τφπου.

8 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ 

ΑΝΑΧ: ΑΠΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ